ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ

ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2019-20 [ಕೈಗಾರಿಕಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಆಡಳಿತ ]

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

      1. ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಹಿತಿ


      2. ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ


      3. ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು


      4. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು


      5. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು


      6. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು


      7. ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
      8. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆII.ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

III. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

IV. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ

      1. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-ಆಗಸ್ಟ್


      2. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-1(ಜುಲೈ)


      3. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-2(ಜುಲೈ) 

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2018-19 [ ಕೈಗಾರಿಕಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಆಡಳಿತ ]

I. ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು

      ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು 

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2017-18 [ ಕೈಗಾರಿಕಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಆಡಳಿತ ]

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

      1. ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ


      2. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ


      3. ನಿವೇಶನ /ಜಮೀನಿನ ಭೂದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ


      4. ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆ /ಗೋದಾಮು /ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗೆII. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ


III. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

IV. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2016-17

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ


II. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ


III. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

IV. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2015-16

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2014-15