ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ

ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2022-23

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

      1. ಸುತ್ತೋಲೆ
II. ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು

      1. ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2019-20

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

      1. ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಹಿತಿ


ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

# Description Years Downloads
01 ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ 2019-20 Click here
02 ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು 2019-20 Click here
03 ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು 2019-20 Click here
04 ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು 2019-20 Click here
05 ಕಚೇರಿ ಆದೇಶಗಳು 2019-20 Click here
06 ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2019-20 Click here
07 ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2019-20 Click here
08 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-ಆಗಸ್ಟ್ 2019-20 Click here
09 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-1(ಜುಲೈ) 2019-20 Click here
10 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿ-2(ಜುಲೈ) 2019-20 Click here
11 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು 2018-19 Click here
12 ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2017-18 Click here
13 ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2017-18 Click here
14 ನಿವೇಶನ /ಜಮೀನಿನ ಭೂದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2017-18 Click here
15 ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆ /ಗೋದಾಮು /ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗೆ 2017-18 Click here
16 ಕುಂದಾಪುರ 2017-18 Click here
18 ಉಲ್ಲಾರ್ತಿ ಕಾವಲ್ 2017-18 Click here
19 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಯೋಜನೆ 2017-18 Click here
20 ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2017-18 Click here
21 ನಿವೇಶನ/ಮಳಿಗೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ. 2017-18 Click here
22 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ 2017-18 Click here
23 ಸುತ್ತೋಲೆ 2017-18 Click here(1)
Click here(2)
24 ಸುತ್ತೋಲೆ 2017-18 Click here(1)
Click here(2)
25 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ. 2016-17 Click here
26 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನ/ಮಳಿಗೆಗಳು ೩ ವರ್ಷ ಮೀಸಲು. 2016-17 Click here
27 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನ ಭೂದರ 2016-17 Click here
28 ವಿಜಯಪುರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2016-17 Click here
29 ಎಸ್ ಸಿ / ಎಸ್ ಟಿ ಸುತ್ತೋಲೆ 2016-17 Click here
30 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 2014-19 / 2016 2016-17 Click here
31 ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 2016-17 Click here
32 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2015-16 2015-16 Click here
33 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2014-15 2015-16 Click here