ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ

ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2018-19

I. 01.02.2019 ರಿಂದ 31.12.2019ರ ಅವಧಿಯ ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆ/ಪ್ಲ್ಯಾಟ್/ಗೋದಾಮು/ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.

      II. ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 2018-20ರ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ/ಜಮೀನಿನ ಭೂದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

      III. ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು

       

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2018-19 [ ಕೈಗಾರಿಕಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಆಡಳಿತ ]

I. ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು

      ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕರಡು 

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2017-18 [ ಕೈಗಾರಿಕಾ | ವಾಣಿಜ್ಯ | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ಆಡಳಿತ ]

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

      1. ನೀರಿನ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ


      2. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ


      3. ನಿವೇಶನ /ಜಮೀನಿನ ಭೂದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ


      4. ನಿಗಮದ ಮಳಿಗೆ /ಗೋದಾಮು /ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗೆII. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ


III. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

IV. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2016-17

I. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ


II. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ


III. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

IV. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2015-16

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ.ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ 2014-15