ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ


ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಏಳು
ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು :ಎರಡು
ಅಗತ್ಯ ಸಭಾ ನಿರ್ದೇಕರು : ಮೂರು

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ./ಶ್ರೀ.

ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ

1

ಶ್ರೀ.ಸುರೇಶ್. ಬಿ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 08.01.2019

2

ಶ್ರೀ.ರಾಜೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಠಾರಿಯಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು 08.06.2017

3

ಶ್ರೀಮತಿ.ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018

4

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 17.09.2018

5

ಶ್ರೀ.ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪತಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018

6

ಡಾ||ಎನ್.ಶಿವಶಂಕರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018

7

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018

8

ಶ್ರೀ.ಸುಧಾಕರ್ ಬಿ.ಎನ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018

9

ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ್ ಜವಳಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು 21.08.2018