ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ


ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಏಳು
ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರು :ಎರಡು
ಅಗತ್ಯ ಸಭಾ ನಿರ್ದೇಕರು : ಮೂರು

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ./ಶ್ರೀ.

ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೨೨೫೩೭೫೧

2

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.) ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೨೩೫೩೯೩೩

3

ಶ್ರೀ ಯಸ್ ಝಿಯಾಉಲ್ಲಾಹ್ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ) ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೨೩೮೬೭೯೨

4

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಬಿ ಶಿರೂರ್ (ಭಾ.ಅ.ಸೇ.) ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೩೩೦೩೦೩೭

5

ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ ಮಾಲಪಾಟಿ, (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.) ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೨೨೫೮೯೭೩

6

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ.) ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೪೧೭೩೮೬೨೭

7

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೨೨೧೨೮೩೦

8

ಶ್ರೀ ಜಿ ಆರ್ ಅಕದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೩೧೫೧೫೪೦

9

ಶ್ರೀ ರಾಜು ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ೦೮೦ ೨೩೩೫೩೨೫೦