ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಕ್ರ. ಸಂ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ವಿವರ

1

ಆರ್.ಟಿ.ಐ1. ಜೆಪಿಜಿ  

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿವರಗಳು

2

ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡರ್ 26 (3) (ಬಿ) - ಎಸ್.ಪಿ.ಐ.ಓ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಐ.ಓ ವಿವರಗಳು    ದಿನಾಂಕ 02.04.2018
ಆರ್.ಟಿ.ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಓ1.ಪಿಡಿಎಫ್

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ

3

ನಂ.ಎಸ್.ಇ.ಸಿ.ವೈ. / ಆರ್ಟಿಐ-2005/2012   ದಿನಾಂಕ 15. 12. 2012
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್.ಪಿಡಿಎಫ್

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್.

4

4 (1) (ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಜೆಜೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.ಪಿಡಿಎಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಡಿಎಲ್.ಪಿಡಿಎಫ್; ಪೀಣ್ಯ.ಪಿಡಿಎಫ್; ನಗರ1.ಪಿಡಿಎಫ್; ವಕಾಲೆ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲ್ತಿ ಕಡತಗಳ ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿ ; ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ-1.ಪಿಡಿಎಫ್; ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸಾ.ಸಂ ಜನವರಿ-2018; ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್.ವೈ2.ಸೆಕ್ .ಪಿಡಿಎಫ್ : ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೆಪ್ತ್ .ಎಡಿ1.ಪಿಡಿಎಫ್ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್-ಎಡಿಎಲ್1.ಪಿಡಿಎಫ್ಬೆಂಗಳೂರು   ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಿವ್.ಆಡ್ನಲ್ .ಪಿಡಿಎಫ್  : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ2.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ21.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ನಗರ ಡಿವ್.ಆಡ್ನಲ್.ಪಿಡಿಎಫ್   ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ2.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :   ಕಂಪನಿ ಎಸ್.ಇ.ಸಿ.ವೈ.ಸೆಕ್..ಪಿಡಿಎಫ್ : ಕೋಸೆಕ್-2.ಪಿಡಿಎಫ್ : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ .ಪಿಡಿಎಫ್ :    ಕೋ- ಒರ್ಡಿನಶನ್ ಸೆಕ್ .ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಕೋರ್ಡ್-2.ಪಿಡಿಎಫ್  :  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್..ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೆಪ್ತ್.ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್1 ವಿಂಗ್ (2).ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಫೈನಾನ್ಸ್2 ವಿಂಗ್ (1).ಪಿಡಿಎಫ್ : ಫೈನಾನ್ಸ್21.ಪಿಡಿಎಫ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ್ಸ್ಇಷನ್.ಪಿಡಿಎಫ್  ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ್ಸ್ಇಷನ್2.ಪಿಡಿಎಫ್   :  ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಸೇಲ್ಸ್ ಸೆಕ್..ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಯೆಲಹಂಕ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ಹರಿಹರ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಮೈಸೂರ್ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ : ತುಮಕೂರ್ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿವ್(ನವ).ಪಿಡಿಎಫ್ :  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಡಿವ್.ಪಿಡಿಎಫ್: ಲಾ ಸೆಕ್ .ಪಿಡಿಎಫ್ : ಲಾ ಡೆಪ್ತ್-2.ಪಿಡಿಎಫ್

4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ: ಒರ್ಗಾನಿಸಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್; ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್; ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ; ಕಾರ್ಯಗಳು; ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ; ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ; ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನ ವಿವರಗಳು ; ಬಜೆಟ್; ಸಬ್ಸಿಡಿ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಹೆಸರು

4 (1)(ಎ)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್