ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ  (ಕೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ. ಎಸ್. ಎಫ್. ಸಿ) 

 ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಗು ಮಧ್ಯಮ ಉಧ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ  (ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಇ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್.ಸಾಕ್) 

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೋಧ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘ (ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಎ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಕೈಗಾರಿಕೋಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಎಸ್.ವಿ.ಐ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಿತ್ರ (ಉದ್ಯೋಗಮಿತ್ರ) 

 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೋಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿ.ಇ.ಡಿ.ಒ.ಕೆ) 

 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ  (ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ.ಯು) 

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಕೆ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ) 

 ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ (ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ)