ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

Sl.
No

ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಯ

ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂ: ಇ ಡಿ ಪಿ/ಇ ಆರ್ ಪಿ/ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್/೨೦೨೧ ಡೇಟೆಡ್ ೧೨. ೧೧.೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೨೫.೧೧.೨೦೨೧ ೪.೦೦ ಸಂಜೆ
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಿ ಮ್ ಲ್ /ಐ & ಸ್ /ಟ್ರಾನ್ಸ್ /೩ ರ್ ಡಿ ಕಾಲ್ ಟೆಂಡರ್ ೨೦೨೧-೨೩ ಡೇಟೆಡ್ ೦೭. ೦೯. ೨೦೨೧ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :೦೫. ೧೦. ೨೦೨೧ ೫:೩೦ ಸಂಜೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಏಜನ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂಖ್ಯೆ : ೮೭೮, ದಿನಾಂಕ : ೨೬-೦೭-೨೧ ೧೬-೦೮-೨೦೨೧
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ಸಂಖ್ಯೆ : ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಸಾ /ಸಾಗಣೆ/೨ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್ / ೨೦೨೦-೨೧ ೧೧/೦೫/೨೦೨೧
ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
೧೧-೦೨-೨೦೨೧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ  https://eproc.karnataka.gov.in ಅಥವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ೦೮೦ ೨೫೫೦೧೨೧೬ / ೨೫೫೦೧೨೨೭