ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ

Sl.
No

ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಮಯ

ಪೀಣ್ಯ ೧ ನೇ ಹಂತದ . ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ-೧೮೦ ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
notn_10062019.pdf
೧೦-೦೬-೨೦೧೯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦. ೩೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫. ೦೦ ರ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ( ೮೮೮೪೪೧೫೭೫೮ / ೮೮೮೪೪೧೫೭೮೮ )